O združenju SI-TT
Za vzpostavitev učinkovitega sistema za prenos znanja in tehnologij je potrebno osnovati in sprejeti konkretne operativne načrte, ki bodo usklajeni med profesionalci na področju prenosa tehnologij, deležniki na strani JRO ter v gospodarstvu in bodo opredeljevali:
  • strateške in operativne naloge pisarn za prenos tehnologij, usklajene s strateškimi nalogami JRO;
    ključne kazalnike uspešnosti dejavnosti prenosa znanja in tehnologij (KPI-je) tako na nivoju JRO kot pisarn za prenos tehnologij;
  • način merjenja uspešnosti dejavnosti prenosa znanja in tehnologij tako na nivoju JRO kot pisarn za prenos tehnologij;
  • ključne kompetence in relevantne izkušnje strokovnjaka za prenos tehnologij, predlog sistema izobraževanj na področju prenosa znanja in tehnologij ter
  • nacionalno veljavne poklicne standarde na tem področju s ciljem primerljivosti referenc doma in v tujini (glej sistem izobraževanj ATTP - Association of technology transfer professionals, ki združuje organizacije ASTP, AUTM itd.);
  • sistematično financiranje dejavnosti prenosa tehnologij, ki bo omogočalo sistematično opravljanje te dejavnosti, kot ga že danes predvideva Zakon o izumih iz delovnega razmerja.


Združenje SI-TT je nastalo kot logična posledica leta 2009 ustanovljenega neformalnega združenja profesionalcev za prenos tehnologij, ki je v letu 2010 na treh večjih sestankih obravavalo stanje in možnosti razvoja področja prenosa znanja in tehnologij v Sloveniji.

 

Pravila združenja na dan 29.11.2010

 
seo